lLITTER "M"  BORN  25.05.2018

Hozyain Taygi Aylisiya

MALE

щенки лабрадора, шоколадные щенки лабрадора, лабрадоры в челябинске, Stenveyz Sky Spirit

LILAC RIBBON

RETLINE MUSKAT

щенки лабрадора, шоколадные щенки лабрадора, лабрадоры в челябинске, Stenveyz Sky Spirit
щенки лабрадора, шоколадные щенки лабрадора, лабрадоры в челябинске, Stenveyz Sky Spirit

BLUE RIBBON

RETLINE MARTELL

щенки лабрадора, шоколадные щенки лабрадора, лабрадоры в челябинске, Stenveyz Sky Spirit
щенки лабрадора, шоколадные щенки лабрадора, лабрадоры в челябинске, Stenveyz Sky Spirit

YELLOW RIBBON

RETLINE MESKAL

щенки лабрадора, шоколадные щенки лабрадора, лабрадоры в челябинске, Stenveyz Sky Spirit

FEMALE

щенки лабрадора, шоколадные щенки лабрадора, лабрадоры в челябинске, Stenveyz Sky Spirit

ORANGE RIBBON

RETLINE MASSANDRA

щенки лабрадора, шоколадные щенки лабрадора, лабрадоры в челябинске, Stenveyz Sky Spirit
щенки лабрадора, шоколадные щенки лабрадора, лабрадоры в челябинске, Stenveyz Sky Spirit

BORDEAUX RIBBON

RETLINE MERISA

щенки лабрадора, шоколадные щенки лабрадора, лабрадоры в челябинске, Stenveyz Sky Spirit
щенки лабрадора, шоколадные щенки лабрадора, лабрадоры в челябинске, Stenveyz Sky Spirit

PINK RIBBON

RETLINE MINTA

щенки лабрадора, шоколадные щенки лабрадора, лабрадоры в челябинске, Stenveyz Sky Spirit
щенки лабрадора, шоколадные щенки лабрадора, лабрадоры в челябинске, Stenveyz Sky Spirit

RED RIBBON

RETLINE MALIBU

щенки лабрадора, шоколадные щенки лабрадора, лабрадоры в челябинске, Stenveyz Sky Spirit

Pedigree

щенки лабрадора, шоколадные щенки лабрадора, лабрадоры в челябинске, Stenveyz Sky Spirit