Жемчужный Принц Для Дани

Zhemchuzhny Prince Dlja Dani

(Jimm)

Stenveyz Sky Spirit

Stenveyz Sky Spirit

(Stanly)

Design by "H-Art" Khrapova Natalya

2021  Retline Kennel